ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | Indian Army Technical Graduate Course

Indian Army Technical Graduate Course 2024

ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി ഡെറാഡൂൺ 140 മത് ടെക്നിക്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ലെഫ്റ്റനന്റ് മുതൽ COAS വരെയുള്ള പദവികൾ അലങ്കരിക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മെയ് 9 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Vacancy Details

ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി 30 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Engineering Streams Vacancies
Civil 09
Architecture 01
Mechanical 06
Electrical / Electrical & Electronics 03
Computer Science & Engineering / Computer Technology / M. Sc. Computer Science 08
Information Technology 03
Electronics & Telecommunication 01
Electronics & Communication 03
Aeronautical / Aerospace 01
Electronics 01
Electronics & Instrumentation/ Instrumentation 01
Production 01
Industrial / Industrial / Manufacturing / Industrial Engg & Mgt 01
Automobile Engg 01

Age Limit Details

20 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2005 ജനുവരി ഒന്നിനും 1998 ജനുവരി രണ്ടിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Educational Qualification

Engineering Streams Equivalent Engineering Streams
Civil (a) Civil Engineering(b) Civil Engineering (Structural Engineering )(c) Structural Engineering(d) Building Engineering and Construction(e) Building and Construction Technology(f) Civil and Rural Engineering(g) Civil Engineering and Planning(h) Civil Engineering (Construction Technology)(j) Civil and Infrastructure Engineering(k) Civil Technology(l) Construction Engineering(m) Construction Engineering and Management(n) Construction Technology (o) Construction Technology and Management (p) Geo Informatics(q) Civil and Environmental Engineering(r) Civil Engineering (Environmental Engineering)(s) Civil Engineering Environmental and Pollution Control(t) Environment Engineering(u) Environmental Engineering(v) Environmental Science and Engineering(w) Environmental Science and Technology(x) Civil Engineering(Public Health Engineering)(y) Environmental Planning
Architecture (a) Architecture Engineering(b) Architectural Engineering(c) Architectural Assistantship(d) Architecture and Interior Decoration(e) Architecture Assistantship
Mechanical (a) Mechanical Engineering(b) Mechanical (Mechatronics) Engineering(c) Mechanical & Automation Engineering(d) Advance Mechatronics and Industrial Automation Engineering
Electrical / Electrical & Electronics (a) Electrical Engineering(b) Electrical Engineering (Electronics & Power) (c) Power System Engineering(d) Electrical & Electronics Engineering(e) Electrical & Electronics (Power System)(f) Electrical and Mechanical Engineering(g) Electrical and Power Engineering(h) Electrical Instrumentation Engineering(j) Electrical Instrumentation & Control Engineering(k) Electrical, Electronics and Power
Computer Science & Engineering / Computer Technology / M. Sc. Computer Science (a) Computer Engineering(b) Computer Science(c) Computer Technology(d) Computer Science & Engineering(e) Computer Science Engineering (f) 3-D Animation and Graphics(g) Advanced Computer Application(h) Computer and Communication Engineering (j) Computer Engineering and Application (k) Computer Networking(l) Computer Science and Technology(m) Computer Science and Information Technology(n) Computer Science and System Engineering (o) Computing in Computing(p) Computing in Multimedia(q) Computing in Software(r) Electrical and Computer Engineering(s) Electronics and Computer Science(t) Electronics and Computer Engineering(u) Mathematics and Computing(v) Computer Engineering (Software Engineering)(w) Computer Science & Engineering (Networks)(x) Nano Science & Technology(y) Artificial Intelligence(z) Machine Learning(aa) Data Science Programme(ab) Nano Technology(ac) Robotics & Automation(ad) Automation & Robotics(ae) Mechatronics Engineering(af) M.Sc. Computer Science(ag) M.Sc. Computer Technology
Information Technology (a) Information Technology(b) Information Science and Engineering(c) Software Engineering(d) Information and Communication Technology(e) Information Engineering(f) Information Science and Technology(g) Information Technology and Engineering (h) M.Sc. Information Technology(j) M.Sc. Information and Communication Technology
Electronics & Telecommunication (a) Electronics & Telecommunication Engineering(b) Electronics and Telecommunication Engineering (Technologynician Electronic Radio)(c) Electronics & Telecommunication Engineering (Technology in Electric Radio)(d) M.Sc. Electronics & Telecommunication
Electronics & Communication(a) Electronics & Communication Engineering(b) Electronics & Electrical Communication Engineering(c) Communication Engineering(d) Applied Electronics & Communications(e) Electronics & Communication (Communication System Engineering)(f) Electronics & Communication Engineering (industry Integrated)(g) Electronics & Communication Engineering (Microwave)(h) Advanced Communication and Information System(j) Advanced Electronics and Communication Engineering(k) M.Sc. Communication (l) M.Sc. Microelectronics & Advanced Communication
Aeronautical / Aerospace (a) Aeronautical Engineering(b) Aerospace Engineering(c) Aero Space Engineering(d) Aircraft Maintenance Engineering
Electronics (a) Electronics Engineering(b) Power Electronics & Drive(c) Power Electronics(d) Power Electronics & Instrumentation Engineering(e) Electronics and Power Engineering(f) Digital Techniques for Design and Planning (g) Electronics Science and Engineering(h) Electronics and Control Systems(j) Electronics and Electrical Engineering(k) Electronics Design Technology(l) Electronics System Engineering(m) Electronics Technology(n) Radio Physics and Electronics(o) Electronics and Biomedical Engineering(p) Optics & Opto Electronics (q) Electronics & Telemetric Engineering(r) Electronics and Telematics Engineering
Electronics & Instrumentation/ Instrumentation (a) Applied Electronics & Instrumentation Engineering(b) Electronics & Instrumentation Engineering (c) Electronics Instrumentation & Control Engineering(d) Instrumentation & Control Engineering(e) Instrumentation Technology(f) Instrumentation & Electronics(g) Instrumentation Engineering(h) Electronics Communication & Instrumentation Engineering
Production (a) Production Engineering(b) Product Design & Development(c) Production Engineering & Management(d) Production & Industrial Engineering
Industrial / Industrial / Manufacturing / Industrial Engg & Mgt (a) Industrial Engineering(b) Industrial Engineering & Management Engineering(c) Industrial & Production Engineering(d) Industrial / Manufacturing Engineering(e) Industrial Engg & Mgt Engineering (f) Manufacturing Engineering(g) Manufacturing Engineering & Technology(h) Manufacturing Process & Automation Engineering(j) Manufacturing Science & Engineering(k) Manufacturing Technology
Automobile Engg (a) Automobile Engineering(b) Automobile Maintenance Engineering(c) Automotive Technology(d) Mechanical Engineering (Automobile)(e) Mechanical Engineering (Industry Integrated)(f) Mechanical Engineering (Manufacturing Engineering)(g) Mechanical Engineering (Production)(h) Mechanical Engineering (Welding Technology)(j) Mechanical Engineering Automobile(k) Mechanical Engineering Design

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ്‌ 9 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.

  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.joinindianarmy.nic.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain