എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെന്റർ വഴി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ

Employability centre Alappuzha,Employability centre Alappuzha interview,Employability centre Alappuzha,Employability centre Alappuzha,Employability ce
Employabilitycenter Alappuzha Interview
ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത് ജോലി കരസ്ഥമാക്കാം. ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 08/05/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 9:30 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക

COMPANY 1: SV Motors

Candidate Age below 35

POST 1: SALES INCHARGE
Qualification: plus two, Male
Exp: 3yrs Automobile dealership

POST 2: FIELD SALES STAFF
Qualification: plus two
Exp: 1yr in sales

POST 3: TEAM LEADER- FIELD SALES
Qualification: plus two
Exp: 2yr in Marketing

POST 4: SERVICE ADVISOR
Qualification: ITI/Diploma M/F
Exp: 2yrs

POST 5: CRE SERVICE TELECALLING
Qualification: plus two
Exp: 1 yr

POST 6: NETWORK MANAGER
Qualification: graduate
Exp: 3yrs in automobile dealership

POST 7: BRANCH MANAGERS
Qualification: graduate
Exp: 3yr automobile dealership

POST 8: TEAM LEADERS
Qualification : graduate/plus two
Exp: 2yr two wheeler dealership

POST 9: SALES EXECUTIVE
Qualification:graduate/plus two M/F

POST 10:CRE
Qualification:graduate/plus two M/F
Exp: 1yr sales

POST 11: ACCOUNTANT
Qualification:Bcom +Tally M/F
Exp: 3yr automobile dealership

COMPANY 2 ATLANTIC CARE CHEMICALS

POST 1: CREDIT CONTROLLER
Qualification: Bcom+2yr Exp, Mcom+1yrEXp/Freshers
Age 20-30

COMPANY 3 JOBS ACADEMY

POST 1: ACADEMIC COUNSELLOR
Qualification: degree pass /fail

Employability centre Alappuzha

URGENT REQUIREMENT📝

WANTED TEACHERS FOR A REPUTED SCHOOL IN ALAPPUZHA

Post 1:
Subjects:Malayalam, History,English,Zoology
Qualification: PG in relevant subject and BEd

Post 2: Physical Education
Qualification: Bped

Post 3:Care Taker
Qualification :10th + driving

JOB LOCATION : ALAPPUZHA

 Candidates with desired qualification can send your resume to staffhrmanager@gmail.com

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain