ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ വഴി IMSC യിൽ ജോലി നേടാം | IMSC Recruitment 2024

Institute of Mathematical Sciences New Recruitment 2024,IMSC Recruitment 2024: Apply for Project Positions,IMSC Recruitment 2024 - IMS Jobs Vacancy In
IMSC Recruitment 2024
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ് വിവിധ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ അയക്കുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 24 വരെ സ്വീകരിക്കും.

Vacancy Details

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 14 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
പ്രൊജെക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് 06
റിസേർച്ച് അസോസിയേറ്റ് 01
പ്രൊജെക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് 01
അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ട്രെയിനി 04
ക്ലർക്ക് 01
സൈൻറിഫിക് ഓഫീസർ 01

Age Limit Details

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
പ്രൊജെക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് 40 വയസ്സ്
റിസേർച്ച് അസോസിയേറ്റ് 40 വയസ്സ്
പ്രൊജെക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് 40 വയസ്സ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ട്രെയിനി 40 വയസ്സ്
ക്ലർക്ക് 40 വയസ്സ്
സൈൻറിഫിക് ഓഫീസർ 40 വയസ്സ്

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
പ്രൊജെക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രീ , ബി ടെക്
റിസേർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ph. D
പ്രൊജെക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ph. D
അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ട്രെയിനി bachelors degree
ക്ലർക്ക് CGPA
സൈൻറിഫിക് ഓഫീസർ M. Sc

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
പ്രൊജെക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് 20,000/- 85,000/-
റിസേർച്ച് അസോസിയേറ്റ് 20,000/- 85,000/-
പ്രൊജെക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് 20,000/- 85,000/-
അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ട്രെയിനി 20,000/- 85,000/-
ക്ലർക്ക് 20,000/- 85,000/-
സൈൻറിഫിക് ഓഫീസർ 20,000/- 85,000/-

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 24 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ CV അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain