കേരള ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൽ അവസരം; മാസ ശമ്പളം 60700 വരെ |Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

Forest Boat Driver Recruitment 2023: കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്ഥിരം ജോല

Forest Boat Driver Recruitment 2023: കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്ഥിരം ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

 യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 16 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ വഴിയും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഈ അവസരം ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്തു നൽകുക.

Vacancy Details for Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023?

കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട്ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് 2 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

25നും 36 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1987 ജനുവരി രണ്ടിനും 1998 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത. മോട്ടോർ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മോട്ടോർ ബോട്ട് ഡ്രൈവറായി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തിപരിചയം.

Salary Details Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

 കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 26,500 മുതൽ 60,700 രൂപവരെയാണ് ശമ്പളം. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023 Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ
2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply Forest Boat Driver Recruitment 2023?

⭗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

⭗ പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

⭗ അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '138/2023' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.

⭗ 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.

⭗ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.

⭗ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

⭗ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain