ഹൈക്കോടതിയിൽ 2329 ഒഴിവുകൾ - മിനിമം സാക്ഷരത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | MHC Recruitment 2024

Madras High Court Notification 2024, 2329 Vacancy: Madras High Court Recruitment 2024 Notification Out 2329,Madras High Court Recruitment 2024, 74 Vac
Madras Highcourt Recruit 2024
തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ 2329 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2024 മെയ് 27 2024 ജൂണ്‍ 26 വരെ വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ശമ്പളം,  പ്രായപരിധി, തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

MHC Recruitment 2024 Vacancy Details

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 2329 ഒഴിവുകളാണ് ആകെയുള്ളത്.
Name of the Post No of Vacancy
Examiner 60
Reader 11
Senior Bailiff 100
Junior Bailiff / Process Server 242
Process Writer 1
Xerox Operator 53
Driver 27
Copyist Attender 16
Office Assistant 638
Cleanliness worker / Scavenger 202
Gardener 12
Watchman / Night watchman 459
Night watchman – Masalchi 85
Watchman – Masalchi 18
Sweeper – Masalchi 1
Waterman / Waterwoman 2
Masalchi 402

MHC Recruitment 2024 Age Limit Details

ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് പരമാവധി 32 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ ST കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് 37 വയസ്സ് വരെയുമാണ് പ്രായപരിധി.

MHC Recruitment 2024 Educational Qualification

Name of the Post Qualification
Examiner മിനിമം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്, S.S.L.C പാസായിരിക്കണം. ഹയർസെക്കൻഡറി കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം പൊതുപരീക്ഷയോ അതിന് തുല്യമോ.
Reader മിനിമം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്, S.S.L.C പാസായിരിക്കണം. ഹയർസെക്കൻഡറി കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം പൊതുപരീക്ഷയോ അതിന് തുല്യമോ.
Senior Bailiff മിനിമം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്, S.S.L.C പാസായിരിക്കണം. ഹയർസെക്കൻഡറി കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം പൊതുപരീക്ഷയോ അതിന് തുല്യമോ.
Junior Bailiff / Process Server മിനിമം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്, S.S.L.C പാസായിരിക്കണം. ഹയർസെക്കൻഡറി കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം പൊതുപരീക്ഷയോ അതിന് തുല്യമോ.
Process Writer മിനിമം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത്, S.S.L.C പാസായിരിക്കണം. ഹയർസെക്കൻഡറി കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം പൊതുപരീക്ഷയോ അതിന് തുല്യമോ.
Xerox Operator കുറഞ്ഞ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് എസ്എസ്എൽസി പാസായിരിക്കണം. ഹയർസെക്കൻഡറി കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലോ കോളേജ് കോഴ്‌സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസുകളിലോ പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള പൊതുപരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത് സെറോക്‌സ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രായോഗിക പരിചയം.
Driver VIII സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്‌ട് പ്രകാരം ഒരു യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി നൽകിയ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗിനുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത മോട്ടോർ വാഹനം ഓടിച്ചതിൻ്റെ പ്രായോഗിക പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Copyist Attender വിജ്ഞാപന തീയതിയിൽ VIII സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ അതിന് തത്തുല്യമായോ വിജയിക്കുക. പ്രത്യേക യോഗ്യത:- സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.
Office Assistant വിജ്ഞാപന തീയതിയിൽ VIII സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ അതിന് തത്തുല്യമായോ വിജയിക്കുക. പ്രത്യേക യോഗ്യത:- സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.
Cleanliness worker / Scavenger തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Gardener തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Watchman / Night watchman തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Night watchman – Masalchi തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Watchman – Masalchi തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Sweeper – Masalchi തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Waterman / Waterwoman തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.
Masalchi തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം

MHC Recruitment 2024 Application Fees

എല്ലാ തസ്തികളിലേക്കും 500 രൂപയാണ് ഫീസ്. അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടക്കാം.
SC/ ST/ PwBD വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 27 2024 ജൂണ്‍ 26 വരെ വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.mhc.tn.gov.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain