കൊച്ചി മെട്രോയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം - ശമ്പളം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം വരെ | Kochi Metro Recruitment 2024

Kochi Metro Rail Recruitment 2024: Salary Up to 100000,KMRL Kochi Metro Rail Recruitment 2024 - Assistant,Careers | Kochi Metro Rail Ltd,Kochi Metro R
Kochi Metro Recruitment 2024,Careers | Kochi Metro Rail Ltd,
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ, ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2024 ജൂൺ 19ന് മുൻപ് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

Kochi Metro Recruitment 2024 Job Details

 • ബോർഡ്: Kochi Metro Rail Limited 
 • ജോലി തരം: കേരള സർക്കാർ
 • വിജ്ഞാപന നമ്പർ: --
 • നിയമനം: താൽക്കാലികം
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 06
 • തസ്തിക: 
 • ജോലിസ്ഥലം: കൊച്ചി
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 ജൂൺ 4
 • അവസാന തീയതി: 2024 ജൂൺ 19

Kochi Metro Recruitment 2024: Vacancy Details

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലായി ഏഴ് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Post Vacancy
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 01
സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 01
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ടെലികോം) 01
അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ്) 03

Kochi Metro Recruitment 2024 Age Limit Details

Post Age Limit
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 01/06/2024-ന് കുറഞ്ഞത് 56 വർഷവും പരമാവധി 62 വർഷവും
സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 01/06/2024-ന് കുറഞ്ഞത് 56 വർഷവും പരമാവധി 62 വർഷവും
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ടെലികോം) 32 വർഷം (സംവരണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്)
അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ്) 28 വർഷം

Kochi Metro Recruitment 2024 Educational Qualifications

Post Educational Qualifications
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. സ്ഥാനാർത്ഥി റിട്ട. ആർമി/നാവിക/വ്യോമസേനയിൽ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷത്തെ കമ്മീഷൻഡ് സർവീസുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഥവാ ഉദ്യോഗാർത്ഥി റിട്ട. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണം. പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ റാങ്കിൽ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള തത്തുല്യമോ. അഥവാ സ്ഥാനാർത്ഥി റിട്ട. പാരാ മിലിട്ടറി ഫോഴ്‌സിൽ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള കമാൻഡൻ്റ് റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. സ്ഥാനാർത്ഥി റിട്ട. ആർമി/നാവിക/വ്യോമസേനയിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ കമ്മീഷൻഡ് സർവീസുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഥവാ ഉദ്യോഗാർത്ഥി റിട്ട. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണം. ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്തതോ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള തത്തുല്യമോ. അഥവാ സ്ഥാനാർത്ഥി റിട്ട. പാരാ മിലിട്ടറി ഫോഴ്‌സിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ടെലികോം) അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി.ടെക്/ബി.ഇ. മെട്രോ/റെയിൽവേ/റെയിൽവേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര ടെലികോം അനുഭവം.
അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ്) അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് 60% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബിരുദവും കൂടാതെ യഥാക്രമം CA/CMA ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് CA ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CMA ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസായവരും (CA ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ CMA ഫൈനൽ പരീക്ഷ പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല.). കൊമേഴ്‌സ്യൽ അക്കൗണ്ട്‌സ്/ഫിനാൻസിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.

Kochi Metro Recruitment 2024 Salary Details

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Post Salary Details
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പ്രതിമാസം 1,00,000/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷം) ഏകീകൃത വേതനം നൽകും.
സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പ്രതിമാസം 75,000/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷം) ഏകീകൃത വേതനം നൽകും.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ടെലികോം) Rs 40000-140000
അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ്) Rs 20000-52300

How to Apply KMRL Recruitment 2024?

 • താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
 • കൊച്ചി മെട്രോ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക
 • ആദ്യമേ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ലോഗിൻ ചെയ്തു കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുക
 • അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂൺ 19 ന് മുൻപ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വായിച്ചു നോക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain